برخی از قوانین موجود در نرم افزار وکیل یار حقوقی

·         قانون مدنی

·         قانون مسئولیت مدنی

·         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356

·         آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر - 56

·         قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/ 1362

·         دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون‌روابط موجر و مستاجر1362

·         قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر 15/8/1365

·         قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362

·         قانون روابط موجر ومستاجر26/5/1376

·         آئين نامه ي اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر

·         قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌ها مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

·         قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری‌

·         آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن‌آموزشی استیجاری‌ ‌

·         مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق کسب‌یا پیشه یا تجارت‌

·         آیین‌نامه احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای  

·         قانون ممنوعيت تخليه ي اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش

·         قانون تمديد ممنوعيت تخليه ي مقرر درقانون ممنوعيت تخليه ي اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش

·         آئين نامه ي اجرايي تبصره ي (1)ماده ي واحده ي قانون تمديد مدت ممنوعيت مقرر در قانون ممنوعيت تخليه ي اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي

·         لايحه ي قانوني نحوه ي تخليه ي ساختمان هاي استيجاري به وسيله ي وزارت خانه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي

·         لايحه ي قانوني واگذاري و تخليه ي اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشور

·         لايحه ي قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر

·         قانون محل مطب پزشكان

·         قانون تشويق احداث و عرضه ي واحدهاي مسكوني استيجاري

·         آئین‌نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری

·         قانون تملك آپارتمان ها

·         آئين نامه ي اجرايي قانون تملك آپارتمان ها

·         قانون امور حسبي

·         آئين نامه ي راجع به مواد 279و278 قانون امور حسبي

·         آئين نامه ي راجع به ماده ي 299 قانون امور حسبي

·         دستورالعمل راجع به افزايش بهاي تركه

·         آئين نامه ي حق الزحمه ي مدير تصفيه و مدير تركه بر طبق قانون امور حسبي

·         قانون تصديق انحصار وراثت

·         قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي درخصوص حكم موت فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح

·         مصوبه ي شوراي عالي اداري درخصوص صدور گواهي حصر وراثت و گواهي نامه ي واريز ماليات بر ارث

·         نظام نامه ي راجع به اموال غائبين و متوفي بلاوارث و امور بلاصاحب و اشياء توقيفي و ادوات جرم

·         قانون راجع به اموال بلاصاحب

·         قانون حمايت خانواده

·         آئين نامه ي اجرايي قانون حمايت خانواده

·         قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل(21)قانون اساسي (دادگاه خانواده)

·         آئين نامه ي نحوه ي اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده

·         قانون تنظيم خانواده و جمعيت

·         قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

·         قانون نحوه ي اهداء جنين به زوجين نابارور

·         آیین نامه اجرایی قانون نحوه ي اهداء جنين به زوجين نابارور

·         جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي

·         قانون راجع به خيانت ولي قهري

·         قانون اجازه ي رعايت احوال شخصيه ي ايرانيان غيرشيعه د رمحاكم

·         قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،كليمي و مسيحي

·         آئین‌نامه احوال شخصیه‌ی زرتشتیان ایران

·         لايحه ي قانوني تشكيل دادگاه هاي مدني خاص

·         واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه هاي مدني خاص

·         قانون راجع به رشد متعاملين

·         قانون راجع به ازدواج

·         آئين نامه ي ماده ي اول قانون ازدواج

·         آئين نامه ي ماده ي 3 قانون ازدواج

·         آئين نامه ي ماده ي 3 قانون ازدواج در صلاحيت محكمه ي ازدواج

·         قانون تسهیل ازدواج جوانان

·         قانون راجع به انكار زوجيت

·         قانون لزوم ارائه ي گواهي نامه ي پزشك قبل از وقوع ازدواج

·         قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج

·         تصويب نامه در خصوص آزمايش تالاسمي قبل از ازدواج

·         آئين نامه ي زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه ي غيرايراني

·         آئين نامه ي ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره

·         قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

·         قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه

·         آیین نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق

·         نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق

·         نظام نامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق

·         قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

·         آئين نامه ي اجرايي تبصره ي يك ماده ي واحده ي قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

·         قانون تفسير تبصره هاي 3و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

·         قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

·         نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

·         قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م در خصوص مهریه

·         آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م در خصوص مهریه

·         شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد ورسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

·         رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مهریه

·         قانون حمايت از كودكان بي سرپرست

·         قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

·         قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

·         آئين نامه ي اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

·         آئين نامه ي اجرايي شيرخوارگاه ها و مهد كودك ها

·         قانون مربوط به حق حضانت

·         قانون حق حضانت فرزندان صغير و محجور به مادران آن ها

·         قانون اصلاح ماده ي 1169 قانون مدني

·         قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

·         قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي

·         قانون سقط درمانی

·         در ادله اثبات دعوی از قانون مدنی

·         قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

·         بخشنامه به دادگستری های سراسر کشور.کتاب519

·         بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور.کتاب1537

·         تعرفه هزینه های ایاب و ذهاب و حق الزحمه ی اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

·         آیین نامه حق الزحمه داوری

·         نظریه شورای نگهبان در خصوص مرور زمان

·         قانون اعسار

·         قانون راجع به مطالبه ی دیون عادی

·         دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه

·         طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستور العمل شماره 1

·         طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستور العمل شماره 2

·         قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

·         قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

·         آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

·         آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

·         آیین نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

·         لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

·         قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

·         آیین نامه و دستور العمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ...

·         قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

·         بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور

·         بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور

·         آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

·         قانون هیأت منصفه

·         آیین نامه اجرایی قانون هیأت منصفه

·         قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2

·         قانون تشکیل دادکاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور

·         مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور

·         قانون تشکیل دادگاه های سیار

·         دستورالعمل نحوه تشکیل و راه اندازی دادگاه های سیار

·         قانون تجدید نظر آرا ء دادگاه ها

·         بخشنامه به کلیه دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور

·         بخشنامه به رؤسا ی دادگستری ها و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور

·         قانون حمایت قضایی از بسیج

·         آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج

·         قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی

·         قانون تجارت

·         قانون تجارت الكترونيكي

·         آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی

·         تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیأت وزیران در ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی

·         قانون اداره ي تصفيه ي امور ورشكستگي

·         آیین نامه اداره امور ورشکستگی

·         تصويب نامه ي هيأت وزيران راجع به قانون اداره ي تصفيه ي امور ورشكستگي

·         آئين نامه ي ماده ي 57 قانون اداره ي تصفيه ي امور ورشكستگي

·         قسمتي از تبصره ي 17 قانون برنامه ي اول توسعه ي اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

·         مقررات ورشكستگي و تصفيه ي امور مؤسسات بيمه

·         قانون اجرای احکام مدنی

·         قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

·         آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

·         افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به یکصدهزار ریال

·         آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا

·         قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

·         تبصره 82 قانون بودجه 1362 کل کشور

·         تفسیر قانونی تبصره 82 قانون بودجه 1362 کل کشور

·         آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 کل کشور

·         قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

·         آیین نامه نحوه اجرای حراج و نوبت آن و تشکیل مراکز حراج و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده

·         آیین نامه ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن

·         قانون‌منع‌توقیف‌اشخاص‌در قبال‌تخلف‌از انجام‌تعهدات‌و الزامات‌مالی‌

·         نظریه‌ شورای‌ نگهبان‌ در خصوص‌ دریافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تاخیر تادیه‌ از دولتها و موسسات‌ و شرکتها و اشخاص‌ خارجی‌

·         آیین نامه ‌کیفیت‌هزینه‌و نحوه‌نگهداری‌حساب‌از درآمد موضوع‌ماده‌39 اصلاحی‌قانون‌اصلاح‌پاره‌ای‌از قوانین‌دادگستری

·         نظریه‌شورای‌نگهبان‌در خصوص‌خسارت‌تاخیر تادیه‌

·         قانون‌ اجازه‌ کسر اقساط‌ معوقه‌ و استیفای‌ مطالبات‌ بانک‌ مسکن‌ از محل‌ حقوق‌ و دریافتی های‌ بدهکاران‌

·         آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد اسناد رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی‌به‌شکایت‌از عملیات‌ اجرایی 

·         اصلاح آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

·         آیین ‌نامه‌طرز اجراییه‌معاملات‌شرطی‌و رهنی‌و با حق‌استرداد‌

·         از قانون مدنی

·         از قانون ثبت اسناد و املاک

·         از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

·         از قانون صدور چک

·         قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی

·         قانون راجع به نحوه مطالبه دیون عادی

·         از قانون تأمین اجتماعی

·         از قانون تملک آپارتمان ها

·         از آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

·         قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌و کانون‌سردفتران‌و دفتریاران‌

·         قانون‌تفسیر ماده‌(42) قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌و كانون‌سردفتران‌و دفتریاران‌

·         قانون‌اصلاح‌پاره‌ای‌از مواد قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌و کانون‌سردفتران‌و دفتریاران‌

·         آیین ‌نامه‌موضوع‌تبصره‌ماده‌3 قانون‌اصلاح‌پاره‌ای‌از مواد قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌

·         آیین‌نامه‌دفاتر اسناد رسمی‌- مصوب‌1317 با اصلاحات‌و الحاقات

·       آيين ‌نامه‌ های بند 4 ماده‌ 6 و تبصره‌ 2 ماده‌ 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28،37  و 53 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌

·         اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی

·         الحاق یک تبصره به ماده 14 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

·         آیين ‌نامه‌ اصلاحی ماده‌ 61 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌

·         آیین ‌نامه‌بیمه‌و بازنشستگی‌سردفتران‌و دفتریاران‌اسناد رسمی‌

·         دستورالعمل‌ماده‌12 آیین‌نامه‌بیمه بازنشستگی‌سردفتران‌و دفتریاران‌اسناد رسمی‌

·         قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌

·         تعرفه‌حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمی

·         قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

·         آیین نامه اجراییقانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

·         آیین‌ نامه ‌تشکیل ‌صندوق ‌تعاون ‌سردفتران ‌و دفتریاران ‌دفاتر اسناد رسمی‌

·         اصلاح‌موادی‌از آیین‌نامه‌تشکیل‌صندوق‌تعاون‌سردفتران‌و دفتریاران‌دفاتر اسناد رسمی‌

·         قانون‌راجع‌به‌رشد متعاملین‌

·         اصلاح ماده69 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

·         تصویبنامه‌برای‌تقسیم‌و تنظیم‌ثبت‌اسناد

·         تصویب نامه در خصوص تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو

·         لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

·         نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

·         آیین ‌نامه‌ثبت‌انتقالات‌و معاملات‌کشتی ‌ها

·         قانون‌ معافیت‌ كلیه‌ دانشجویان‌ بورسیه‌ و اعضای‌ هیات‌ علمی‌ كه‌ جهت ‌تحصیلات‌ عالی‌ یا استفاده‌ از فرصتهای‌ مطالعاتی‌ به‌ خارج‌ از كشور اعزام ‌می‌گردند از پرداخت ‌حق‌ الثبت ‌اسناد مربوط‌ به ‌سپردن ‌تعهد رسمی‌

·         دستورالعمل‌نقل‌و انتقال‌سردفتران‌اسناد رسمی‌

·         آیین‌نامه‌مربوط‌به‌روشهای‌نگهداری‌دفاتر و اسناد و مدارک‌و نحوه‌ثبت‌وقایع‌مالی‌و چگونگی‌تنظیم‌صورتهای‌مالی‌نهایی‌موضوع‌تبصره‌2 ماده‌95 اصلاحی‌مصوب‌27 /11 /1380قانون‌مالیات‌های‌مستقیم

·         لایحه‌قانونی‌نحوه‌نقل‌و انتقالات‌و سایل‌نقلیه‌موتوری‌

·         قانون ثبت اسناد و املاک

·         قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

·         آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک

·         آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

·         قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

·         قانون ‌اصلاح‌مواد 1 و 2 و 3 قانون‌اصلاح‌و حذف‌موادی‌از قانون‌ثبت‌اسناد و املاک و الحاق موادی به آن

·         آیین نامه‌اجرایی‌قانون‌اصلاح‌مواد 1 و 2 و 3 ‌قانون‌اصلاح‌و حذف‌موادی‌از قانون‌ثبت‌

·         قانون‌تمدید مدت‌مواد اصلاحی‌147 و 148 قانون‌ثبت‌اسناد و املاک‌کشور

·         قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن

·         آیین نامه هیات تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت مصوب 15 آذر ماه 1352 با اصلاحات و الحاقات بعدی

·         آیین نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک

·         لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

·         فهرست‌اشتباهات‌ثبتی‌

·         آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

·         آیین‌نامه‌اجرایی‌رسیدگی‌اسناد مالکیت‌معارض‌و هیات‌نظارت‌و شو رای‌عالی

·         قانون‌تاسیس‌شورای ‌عالی‌شهرسازی‌و معماری‌ایران‌

·         قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ پرونده ‌های‌ معترضین‌ ثبتی‌ که‌ فاقد سابقه‌ بوده‌و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است

·         قانون ثبت املاک در مناطق عشایری

·         قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری

·         آیین ‌نامه‌استملاک‌اتباع‌خارجه‌

·         آیين ‌نامه‌ چگونگی تملک‌ اموال‌ غيرمنقول‌ توسط‌ اتباع‌ خارجی غيرمقيم‌ در جمهوری اسلامی ايران‌

·         لایحه‌قانونی‌مربوط‌به‌دفاتر و اوراق‌اداره‌کل‌ثبت‌

·         آیین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک  

·         قانون‌ نحوه‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیر مترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌ ، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ اند

·         آیین نامه اجرایی قانون‌ نحوه‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیر مترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌ ، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ اند

·         قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول

·         آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول  

·         قانون‌ثبت‌آثار ملی‌

·         از قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

·         قانون ثبت احوال

·         آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5  قانون ثبت احوال

·         قانون‌حفظ‌اعتبار اسناد سجل‌و جلوگیری‌از تزلزل‌آنها

·         هزینه های خدمات ویژه سجلی موضوع تبصره 42 قانون بودجه 1380 کل کشور

·         هزینه خدمات سجلی از قانون بودجه 1363

·         قانون‌تخلفات‌ ، جرایم‌و مجازات‌ های‌مربوط‌به‌اسناد سجلی‌و شناسنامه‌

·         آیین نامه‌اجرایی‌ماده‌35 اصلاحی‌قانون‌ثبت‌احوال‌

·         قانون‌لغو قانون ‌انگشت‌نگاری‌عمومی ‌

·         آیین‌نامه‌اجرایی‌تبصره‌ذیل‌ماده‌واحده‌لغو قانون‌انگشت‌نگاری‌ عمومی‌

·         قانون‌الزام‌اختصاص‌شماره‌ملی‌و کد پستی‌برای‌کلیه ‌اتباع‌ ایرانی‌

·         آیین نامه‌اجرایی‌قانون‌الزام‌اختصاص‌شماره‌ملی‌ و کدپستی‌ برای‌کلیه‌اتباع‌ایرانی‌

·         بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور

·         قانون‌ راجع به ثبت‌ شرکتها

·         نظامنامه‌اجرای‌قانون‌ثبت‌شرکتها

·         نظامنامه‌راجع‌به‌مواد 196 و 197 و 199 قانون‌تجارت‌

·         آیین نامه‌اصلاحی‌ثبت‌تشکیلات‌و موسسات‌غیر تجارتی‌

·         طرح‌اصلاحی‌آیین ‌نامه‌ثبت‌شرکتها

·         اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها

·         ضوابط ‌ثبت‌شرکت‌ها و مالکیت‌های‌صنعتی‌و معنوی‌در مناطق‌آزاد تجاری‌ـ صنعتی‌جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌

·         آیین ‌نامه‌اجرایی‌ماده‌187 قانون‌برنامه‌سوم‌توسعه‌اقتصادی ‌، اجتماعی ‌وفرهنگی‌جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌

·         قانون‌اجازه‌ثبت‌شعبه‌یا نمایندگی‌شركت‌ های‌خارجی‌

·         آیین‌نامه‌اجرایی‌قانون‌اجازه‌ثبت‌شعبه‌ یا نمایندگی‌شرکت ‌های‌ خارجی‌

·          آیین‌نامه‌دفتر ثبت‌تجارتی‌

·         آیین نامه ‌ماده 28‌قانون‌ثبت‌شرکت‌ ها درمورد شرکت‌های بيمه‌

·         قانون‌حق ‌الثبت‌شرکتهای‌بیمه‌

·         آیین‌نامه‌قانون‌ثبت‌شرکت‌ های‌بیمه‌

·         نظامنامه‌ثبت‌شرکتهای‌بیمه‌

·         نظامنامه‌ثبت‌فرمولهای‌سند بیمه‌صادره‌شرکت ‌های‌بیمه‌ خارجی‌

·         قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری

·         تصویب نامه در خصوص تعیین نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی

·         ‌قانون كار

·         آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن

·         قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده‌(14) قانون كار والحاق يك تبصره به آن

·         آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌تبصره ماده 99 قانون کار

·         آیین‌نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران‌  

·         ‌آيين‌نامه اجرايي ماده 136 قانون كار

·         ‌آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده (154) قانون كار در ارتباط با ورزش كارگران

·         ‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

·         تصويب ‌آيين‌نامه اجرايي ماده (198) قانون كار جمهورري اسلامي ايران

·         ‌نحوه هزينه نمودن 10.03 از وجوه دريافتي موضوع ماده 5 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي‌ايران

·         تصويب موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار

·         دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده (170) قانون كار

·         ‌قانون بيمه بيكاري

·         ‌آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

·         قانون تأمین اجتماعی

·         آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند «ب‌» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی‌

·         آئین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون‌تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند

·         آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به‌بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی‌

·         قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی

·         قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي‌مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند.

·         قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان‌مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار

·         قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند.

·         قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین ‌اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون‌تامین اجتماعی

·         قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی‌

·         آئین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال‌حق بیمه یا بازنشستگی‌

·         قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل‌در کارگاه ‌ها

·         قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

·         لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن‌

·         تصویب‌نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران  

·         تصویب‌نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

·         قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی

·         قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان ،بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار)

·         ‌قانون بيمه

·         قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤليت‌ مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

·         آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

·         آیین نامه اجرایی ماده 19 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

·         تصویب نامه در خصوص کاهش حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

·         ‌قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري

·         ‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (70) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري

·         لایحه قانونی ملی‌شدن موسسات بیمه‌و موسسات اعتباری‌

·         قانون اداره امور شرکتهای بیمه‌  

·         قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی‌

·         قانون بیمه محصولات کشاورزی

·          قانون اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي

·           قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي

·           آيين‌نامه اجرايي تبصره (8) الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي

·         قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

·         تصویب نامه هیأت وزیران بنا به پیشنهاد بیمه ی مرکزی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

·         قانون مالیات های مستقیم

·         قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم

·         قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

·         تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره)توسط اشخاص بیش از دوبار در سال مشمول قانون مالیات های مستقیم 

·         قانون اصلاح تبصره 1 بند الف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

·         قانون دیوان عدالت اداری

·         آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

·         قانون استخدام کشوری 

·         فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات(موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام کشوری)

·         آیین نامه استخدامی پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری

·         اصلاح آیین نامه استخدامی پیمانی

·         ‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري

·         دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

·         رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر تبصره 1 ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

·         ‌قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان

·         ‌قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان

·         ‌قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان

·         تصویب نامه در مورد دریافت عیدی با استفاده از قانون خدمت نیمه وقت بانوان

·         ‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

·         قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

·         قانون عدم ممنوعيت استخدام دارندگان معافيت پزشكي

·         قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکت های دولتی

·         آیین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکت های دولتی

·         تصويب نامه راجع به افزوده شدن موسسه فرهنگي منادي تربيت به فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند (ب) ماده(11) قانون استخدام كشوري

·         قانون اعطا ء مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان   به مأموريت ثابت خارج از كشور اعزام مي‌شوند

·         دستورالعمل شماره 12(تجديد نظر شده‌)  سازمان امور اداري و استخدامي راجع به درخواست مرخصي‌

·         بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور  راجع به اعطاي مرخصي به اقليت‌هاي مذهبي در اعياد ديني آنان‌

·         بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به استفاده از ذخيره مرخصي استحقاقي‌

·         آيين‌نامه مرخصي‌ها

·         اصلاح تبصره ماده (17) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها

·         بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به درخواست مرخصي‌

·         قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت

·         اصلاح ماده 44 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌

·         آيين‌نامه‌ مربوط به حضور و غياب كاركنان دولت‌

·         قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي

·         طرح تفسير قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي  مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي از نظر  احتساب  سوابق خدمت غيردولتي مستخدمين دولت

·         آيين‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي  مصوب 27/3/65

·         دستورالعمل  سازمان امور اداري و استخدامي  كشور راجع به نحوه اجراي مفاد قانون نقل و انتقال  حق بيمه بازنشستگي مصوب 27/3/1365 و آيين‌نامه اجرائي آن

·         اصلاح آيين‌نامه تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي

·         قانون شهرداری

·         قانون نوسازی و عمران شهری

·         آیین ‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری

·         آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌

·         آیین ‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری

·         آیین‌ نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌)

·         قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری‌

·         قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌

·         لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌

·         قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها

·         تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها

·         قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی کشور و انتخاب شهرداران‌

·         قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

·         قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (7) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

·         قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

·         آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌ ، استان‌و شورای عالی استان ها

·         آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌ ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

·         آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای‌اسلامی شهر و شهرک‌

·         اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک

·         آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌

·         آیین ‌نامه اجرای قانون تغییرعنوان اعضای شوراهای اسلامی‌روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند

·         تصویبنامه در خصوص آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستاو بخش

·         اصلاح ماده (8) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش

·         قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌

·         قانون نظام مهندسی‌

·         آیین ‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

·         مصوبه شورای عالی‌ در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه‌،گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور

·         آیین ‌نامه طرح ساختمان در برابر زلزله

·         آیین ‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

·         دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر

·         منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی تاسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهر

·         تصویب طرحهای ملی موثر در توسعه شهرها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

·         متن اصلاح شده مصوبه 19/11/64 شورای عالی‌شهرسازی ومعماری ایران

·         مقررات ایمن سازی و احداث پناهگاه در ساختمانهای‌ مسکونی و عمومی شهری

·         ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده‌استحفاظی و حریم شهرها

·         ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین‌

·         لزوم مطابقت کليه طرحهای آماده‌سازی با طرحهای‌ جامع تفصيلی و هادی

·         اصلاحیه بند 3 ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی

·         بررسی مصوبات قبلی کمیسیونهای ماده 5

·         ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی

·         مشخصات پهنه‌بندی اقلیمی ایران و روشهای کلی‌طراحی مسکن‌، ساختمان و شهرسازی

·         ضوابط نحوه استفاده از زمینهای واقع در معرض‌خطر بالا آمدن آب دریای خزر

·         ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ‌ ، انبار و مسیلها واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها

·         نحوه بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری‌

·         ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین‌ وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

·         ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی‌

·         مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه بررسی ‌طرحهای جامع شهرهای مرکز استان

·         مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه ‌بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرستان‌

·         مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط‌جلوگیری از افزایش محدوده شهرها

·         آیین ‌نامه مالی شهرداریها

·         قانون اصلاح ماده (20 مکرر)آیین نامه مالی شهرداری ها

·         آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌

·         تصویبنامه در خصوص تغییر سقف ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها

·         قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور

·         تصویبنامه در خصوص ماده (63)

·         آیین ‌نامه اجرایی بند (3) از ماده (24) قانون مالیاتهای مستقیم‌

·         آیین ‌نامه اجرای بندهای ( الف و ب‌ ) ماده 127 قانون مالیات های مستقیم

·         قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

·         آیین ‌نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت

·         آیین ‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسولیتهای امین اموال

·         قانون انحلال صندوق مشترک شهرداریها

·         تصویبنامه راجع به تعیین مبنای پیمانها و شاخص‌های تعدیل توسط‌ شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه

·         موافقتنامه‌ ، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی پیمان ( بخشنامه به دستگاههای اجرایی‌ ، مهندسان مشاور و پیمانکاران‌)

·         تصویب نامه راجع به ماده (20) مکررالحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداری ها

·         آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور

·         مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران و موسسات وابسته‌

·         لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی پیمانی (موقت‌) شهرداری تهران به (ثابت‌)

·         لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری‌ درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت‌)

·         آیین ‌نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهرداریها موضوع ماده 7 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریها

·         مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها موضوع بند (پ‌) ماده 2 آیین ‌نامه استخدامی شهرداریها

·         آیین ‌نامه حقوق و مزایای شهرداران‌

·         آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

·         اصلاحیه تصویب نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده (27) آیین ‌نامه‌استخدامی شهرداریهای كشور

·         اصلاحیه آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور

·           لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظورایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی‌

·         قانون‌نظام‌ صنفی‌کشور

·         آیین ‌نامه آسیابانی

·         آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

·         آیین نامه اماکن عمومی

·         آیین ‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم‌

·         آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری‌اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه

·         آیین‌نامه مرده شویخانه و گورستان‌

·         آیین ‌نامه نام گذاری شهرها ، خیابان‌ها ، اماکن و موسسات عمومی

·         قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی‌در شهرها

·         قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

·         آیین ‌نامه اجرای قانون تاسیس‌شرکت اتوبوسرانی

·         آیین ‌نامه موضوع ماده (5) قانون تاسیس‌شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

·         آیین ‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌ به‌تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظرشهرداری‌تهران‌

·         قانون‌ تاسیس‌ شركت ‌سهامی‌ خاص ‌پایانه‌های‌ عمومی ‌وسایل ‌نقلیه‌ باربری

·         قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه ‌های عمومی‌وسایل نقلیه باربری‌

·         قانون کیفر بزه‌های مربوط راه ‌آهن‌

·         قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تاسیس شرکت‌اتوبوسرانی عمومی

·         قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران‌به شهرداری پایتخت‌

·         قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی‌ و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت‌

·         قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران

·         قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی‌ ‌

·         آیین ‌نامه اجرایی قانون نحوه ‌رسیدگی‌ به ‌تخلفات ‌و اخذ جرایم‌ رانندگی

·         لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات ‌طرح‌جدید ترافیک (مرحله سوم) ‌

·         قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف

·         آیین ‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده‌قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف

·         آیین ‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی‌

·         قانون تاسیس شرکت راه ‌آهن شهری تهران و حومه

·         لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه

·         لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران‌

·         آیین ‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون‌ اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

·         قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر

·         قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه‌

·         تصویب ‌نامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل‌ممنوعه به توقفگاه‌

·         قانون ایمنی راه ها و راه آهن‌

·         آیین ‌نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی

·         لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

·         قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

·         آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

·         تصویب نامه در خصوص ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

·         آیین‌ نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی ‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص‌ رعایت ملاحظه زیست محیطی‌

·         تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست‌شهر تهران (تهران بزرگ‌) دامداری‌ها و مرغداری ‌های داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ‌) به خارج از محدوده شهر

·         تصویب نامه راجع به انتقال دامداری ‌ها و مرغداری ‌ها به خارج از محدوده شهر

·         تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران‌

·         آیین ‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

·         قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره)

·         قانون نحوه ي وصول مطالبات بانك ها

·         قانون صدور چك

·         لايحه ي قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها

·         قانون راجع به واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چك هايي كه امكان وصول وجه يا اقامه ي دعوي نسبت به آن ها در مناطق جنگي وجود ندارد

·         قانون استفساريه ي تبصره ي الحاقي به ماده ي 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك

·         قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی

·         آئين نامه ي تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانك ها

·         قانون اجازه ي كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران

·         آئين نامه ي استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه ي بانك مسكن از محل مانده ي وام هاي مسكن

·         قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

·         اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

·         تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ اوراق بهادار

·         قانون وکالت 1315

·         بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

·         آیین نامه قانون وکالت 1316

·         قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

·         آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی(موقت)

·         لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

·         آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

·         اصلاح موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

·         قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران

·         قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری

·         آیین نامه تعرفه حق الوکاله ،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

·         آیین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد

·         مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص "انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی"

·         آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

·         قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی‌در مراجع قضایی  

·         لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری‌  

·         قانون تشكیل صندوق حمایت وکلا و كارگشایان دادگستری

·         قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه‌های کانون وکلای‌دادگستری‌  

·          قانون راجع به لیسانسیه‌های حقوق و وکلا  

·         تصويبنامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي  

·         اساسنامه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري  

·         ضميمه درخصوص حوزه كانون هاي وكلاي دادگستري تقسيم بندي كانون وكلا در سطح كشور و حوزه عملكردآنها ( ۳۴۶ )

·         تصويب نامه و اساسنامه ( انعقاد قرارداد وكالت دستگاه هاي دولتي - صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ) آيين‌نامه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني  

·         تغییر عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

·         قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

·         آیین‌نامه مترجمان رسمی‌  

·         آيين‌نامه اجرايي اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه‌اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي

·         اصلاح تبصره ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

·         قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

·         آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

·         تصویب‌نامه درخصوص لغو ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانونکارشناسان رسمی دادگستری

·         اصلاحیه ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

·         قانون بازسازی کارشناسان رسمی

·         آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی

·         اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی

·         آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی‌

·         تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری  

·         اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

·         قانون زمين شهري

·         قانون اصلاح قانون زمين شهري

·         مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين مهلت اعتراض به نظريه ي وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده ي 12 قانون زمين شهري

·         آئين نامه ي اجرايي قانون زمين شهري

·         قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان و مسكن

·         لايحه ي ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران

·         قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

·         آئين نامه ي اجرايي قانون منع  فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

·         قانون اراضی شهری

·         تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری

·         قانون اصلاح ماده 6 قانون اراضی شهری

·         قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری

·         قانون اراضی شهری(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)

·         قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها

·         قانون تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها

·         مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر قانون  تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها

·         قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها

·         قانون نحوه ي تقويم ابنيه،املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها

·         لايحه ي قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداري ها

·         لايحه ي قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمان هاي عمران اراضي شهري استان هاي كشور

·         قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها

·         قانون اصلاح  قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها

·         آئين نامه ي اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي  زراعي و باغ ها

·         لايحه ي قانوني راجع به واگذاري تملك شده به مستضعفين

·         قانون‌لغو مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری‌و کیفیت‌عمران‌آن‌

·         اصلاحیه‌قانون‌لغو مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری‌و کیفیت‌عمران‌آن‌

·         آیین نامه‌قانون‌لغو مالکیت‌اراضی‌موات‌شهری‌و کیفیت‌عمران‌آن‌

·         قانون تعيين تكليف زمين شركت تعاوني نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي ملي منحله

·         دستورالعمل ماده10  آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

·         دستورالعمل اجرایی ماده 16 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

·         ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها ، شهرک‌ها و طرح هادی روستایی

·         دستوالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز

·         دستورالعمل نحوه تقویم وارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها

·         دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل وتکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی . . .

·         مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقي مانده ي قراء،مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي

·         قانون تمديد مهلت تأديه ي بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي (مصوب 1367)

·         قانون تمديد مهلت تأديه ي بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371)

·         قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است

·         اصلاح قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است

·         آئين نامه ي اجرايي قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است

·         مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « آئين نامه ي اجرايي قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است»

·         قانون نحوه ي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأت هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي،در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود

·         دستورالعمل نحوه ي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأت هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي،در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود

·         قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن

·         آئين نامه ي اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن

·         مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير

·         قانون تفسیر مصوبه مورخه 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير

·         آئین‌نامه اجرایی مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير

·         قانون افراز و فروش املاك مشاع

·         آئين نامه ي قانون افراز و فروش املاك مشاع

·         لايحه ي قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان

·         لايحه ي قانوني اصلاح لايحه ي قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان

·         آئين نام ي اجرايي موضوع تبصره ي 5 ماده واحده ي لايحه ي قانوني اصلاح لايحه ي قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان

·         لايحه ي قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك

·         لايحه ي قانوني مربوط به رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك

·         قانون نحوه ي افراز اراضي متعلق به وزارت جنگ

·         قانون اراضي مستحدث ساحلي

·         آئین‌نامه اجرایی تبصره 2  ماده2  قانون اراضی مستحدث  ساحلی

·         قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

·         دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

·         قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق

·         قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

·         قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی در جهت رسیدگی به شکایات مردم

·         پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان،وظایف شورای عالی قضات و وزارت دادگستری در رابطه با اصل 88 قانون اساسی

·         قانون اوقاف

·         لايحه ي قانوني تجديد قرارداد واجاره ي املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه ي مذهبي و مساجد

·         آئين نامه ي اجرايي تبصره ي ماده ي 1 قانون قرارداد واجاره ي املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان اماكن متبركه ي مذهبي و مساجد

·         قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه

·         قانون استفساريه ي تبصره ي 5 الحاقي به ماده ي واحده ي قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه

·         آئين نامه ي اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضي موقوفه

·         قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف  

·         قانون‌راجع‌به‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف‌و بانکها

·         قانون‌راجع‌به‌اصلاح‌قانون‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف ‌وبانکها

·         قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌

·         آیین ‌نامه‌اجرایی‌قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه

·         نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شماره 339  

·         آیین نامه کیفیت‌تحقیق‌در شعب‌تحقیق‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه

·         لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف‌  

·         آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی  

·         آیین نامه ‌ نحوه‌ انتخاب‌ و بر کناری‌ ، شرایط‌ و حدود اختیارات‌ و وظایف‌ امین‌ یا هیات‌ امنا اماکن‌ مذهبی‌ و موقوفات‌

·         آیین نامه‌ نحوه‌ و ترتيب‌ وصول‌ پذيره‌ و اهدایی

·         تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی و مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی ساخت و ساز ،احیاء،تعمیر و تجهیز مساجد

·         ‌قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

·         آیین نامه اجرایی ‌قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

·         ‌قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتی

·         قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

·         قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

·         آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

·         ‌قانون معافيت مؤسسات انتشاراتي و كتابفروشان از پرداخت ماليات

·         قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار

·         آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک

·         پیش نویس لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داد»

·         اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

·         دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده

·         تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی  

·         ‌قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي

·         آیین ‌نامه راهنمایی و رانندگی‌

·         قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه‌

·         قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی

·         دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویزه امور راهنمایی و رانندگی

·         قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی‌

·         آیین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی  

·         قانون جلوگیری از تردد موتور سیکلت‌ های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی‌

·         تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تخصیص سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز شخصی تا پایان مهرماه سال 1386معادل خودروهای بنزین سوز شخصی

·         قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

·         ائين نامه ي اجرايي ماده ي 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

·         قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ي 56 قانون جنگل ها و مراتع

·         آئين نامه ي اصلاحي آئين نامه ي اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ي 56 قانون جنگل ها و مراتع كشور

·         قانون توزيع عادلانه ي آب

·         آئين نامه ي اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه ي آب

·         آئين نامه ي تشكيل هيأت هاي سه نفري و پنج نفري و وظائف و اختيارات آن ها (موضوع مادتين 19 و20 قانون توزيع عادلانه ي آب

·         آئين نامه ي اجرايي نحوه ي صدور پروانه ي مصرف معقول موضوع ماده ي 18 قانون توزيع عادلانه ي آب

·         آئين نامه ي موضوع تبصره ي ماده ي 34 قانون توزيع عادلانه ي آب

·         قانون تثبيت آب بهاي زراعي

·         ائين نامه ي نحوه ي اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي به كليه ي سازمان هاي آب منطقه اي و سازمان آب وبرق خوزستان

·         آئين نامه ي اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي

·         ائين نامه ي نحوه ي وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه ي واحدهايي كه فاضلاب آن ها موجب آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني مي شود

·         آئين نامه ي نحوه ي تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي

·         قانون تعيين حريم درياچه ي احداثي در پشت سدها

·         قانون راجع به قنوات

·         قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب

·         قانون اصلاح ماده 17 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب

·         قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه ي طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري

·         قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب روستايي

·         اساسنامه ي شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان

·         تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب

·         تصویب نامه در خصوص الگوی مصرف آب در مصارف مختلفط

·         قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور

·         آئين نامه ي اجرايي بند7 ماده واحده ي قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح هاي آب كشور

·         اصلاح ماده (12) آيين‌نامه اجرايي بند 7 ماده واحده قانون تشويق سرمايه‌گذاري درطرحهاي آب كشور

·         قانون ساماندهی مبادلات مرزی

·         آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

·         اصلاح تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

·         تصویب نامه راجع به صادرات کالا در بازارچه های مرزی

·         تصویب نامه راجع به کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونی های مرزنشینان

·         قانون استفاده از استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

·         آئین‌نامه اجرایی تبصره4  قانون استفاده از استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

·         تصویب‌نامه در خصوص تامین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل‌شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال جاری

·         قانون راجع به بدهی واردین به مهمان‌خانه‌ها و پانسیون‌ها

·         قانون معادن

·         قانون ساماندهی مد و لباس

·         قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

·         قانون مربوط به وحدت رویه قضایی

·         آئین‌نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافق‌های بین‌المللی

·         اصلاح آئین‌نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافق‌های بین‌المللی

·         آئین‌نامه تشکیل کمیته بیماری‌های خاص استان

·         آئین‌نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی

·         آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور

·         قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران

·         قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران

·         قانون داوری تجاری بین‌المللی

·         قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

·         قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی   

·         بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور(توسعه شبکه های ماهواره ای)روز 909