بروزرسانی 98 وکیل یار جزایی

بروزرسانی 98 وکیل یار جزایی
اندازه فایل:
15.35 MB
تاریخ:
22 خرداد 1395
دانلودها:
16839 x

 

 بروزرسانی قوانین تا تاریخ 98/03/18در این پک انجام شده است.

 

تغییرات

به روزرسانی قوانین جزایی اردیبهشت 1398

1-     قانون الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی  

2-     بخشنامه قوه قضاییه : الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

3-      اصلاح ماده 161 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

4-     آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

5-     آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

6-     اصلاح ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

7-     اصلاح بند پ ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

8-     بخشنامه قوه قضاییه : قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام سال 97

9-     اساسنامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی

10-آییننامهاجراییآموزشگاههایرانندگی

11-تعدیلارزشریالیتخلفاتمندرجدرتبصره (۲) ماده (۷۲) قانوننظامصنفیکشور 

12-آییننامهتعیینمیزانظرفیتمجازوسایلنقلیهموضوعماده (۱۲) قانون بیمهاجباریخساراتواردشدهبهشخصثالثدر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

13-آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

14-                        قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

15-دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان

16-اصلاح ماده (۳) آییننامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

17-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

18-تصویب نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالیتعیین شده در قانون امور گمرکی

19-قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی

20-قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

21-بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

22-آیین­نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

23-قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور

24-بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا

25-آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

26-دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه

27-اصلاح دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

28-آییننامه اجرایی نحوه برگزاری دورههای آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی

29-اصلاح آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی

30-اصلاح ماده (۲) اصلاحی آییننامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران

31-قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

32-قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران

33-قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

34-الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

35-بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸

36-اصلاح ماده (۱۹۰) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی

37-آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین

38-آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

39-آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس

40-قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا

41-آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

42-  آئین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی

 

آراء وحدت رویه:

1-     اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

2-     رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازمالاجراشدن

3-    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

4-     رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

5-     رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف دادگاه در مورد تخفیف مجازات در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

6-     رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مستدعی اعاده دادرسی قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین ، قابل تعقیب جزایی نیست

 
 
 
 
Powered by Phoca Download