سه شنبه, 08 بهمن 1398

 

رأی شماره ۲۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمینهای داخل محدوده) مصوبه شماره ۱۰۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد

منتشر شده در 3بهمن 98

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمین‌های داخل محدوده) از مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ از تعرفه شهرداری فیروزآباد مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فیروزآباد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۲۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۷ و بند ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۹۵ و ۹۶ و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای۹۳ و ۹۴ و بندهای۱۰ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای‌خدمات سالهای۹۱ و ۹۲ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهدیه

منتشر شده در 3بهمن 98

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۱۰ و ۱۲ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ردیفهای ۱۱، ۱۲، ۱۴ سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ردیف ۸ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ردیفهای ۶ و ۷ سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شاهدیه تحت عنوان عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۴/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهدیه است  و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 3 بهمن 98

الف: نظر به اینکه اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره ۱/۸۶/۳۳۴۹ـ۱۳۸۶/۳/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها، بخشنامـه‌ها و تصمیمات رئیس قـوه قضاییه از شمـول حـدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ از جمله مصادیق مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت هیأت عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده‌ها برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.