سه شنبه, 08 بهمن 1398

 

رأی شماره ۲۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ و شماره ۶۶۴۶/۲۲۰/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در 3 بهمن 98

بر اساس جزء۲ از بند (ج) ماده ۴۶ قـانون برنامـه پنجساله پنجم تـوسعه جمهـوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلّفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملّی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. از این رو بر مبنای حکم قانونی فوق که در ماده ۱۴ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۰ شورای عالی اداری و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته، واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری دستگاه‌های اجرایی صرفاً به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت امکان‌پذیر است. بنابراین واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری به کافی‌نت‌ها که در دستورالعملهای شماره ۲۲۰/۶۶۴۸/دـ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۲۲۰/۶۶۴۶/دـ۱۳۹۴/۳/۴ سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹ـ ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲۳۹/۱۶۹/۲ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۶ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

منتشر شده در 3 بهمن 98

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجـه قابل استرداد را از محـل وصولی جـاری ظرف یک مـاه به مـؤدی پرداخت کند...» با وجود الزام قانونگذار در ماده فوق به استرداد اضافه مالیات پرداختی توسط مؤدیان به‌آنها، بر مبنای نامه‌های شماره ۱۶۹/۴۲۷ـ۲ ـ۱۳۸۳/۳/۲۷ و شماره ۲/۱۶۹/۲۳۹ـ ۱۳۸۶/۲/۱۵ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری، اضافه مالیات پرداختی در قراردادهای مربوط به شرکتهای خدماتی و دستگاه‌های اجرایی غیرقابل استرداد اعلام شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم است، بنابراین نامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۹۲۵/۱۰۰/ص/۹۷ـ ۷/۳/۱۳۹۷ رییس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق

منتشر شده در 3 بهمن 98

با توجه به اینکه بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اعاده به خدمت جانبازان را که از شرایط مقرر در این بند برخوردار می‌باشند تعیین کرده است، بند ۱ مصوبه مورد شکایت که بازگشت به کار جانبازان و آزادگان مشمول بند (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابـع انسانی شـرکت مادر تخصصی و تصویب مجمع عمومی منوط کرده است خلاف قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی