Saturday, 24 October 2020

 

تصویب‌نامه در خصوص اجازه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تخصیص اعتبارات مندرج در جدول (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در راستای اجرای بند ۸ ـ۲سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۹۱۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا صالحی به عنوان استاندار خراسان شمالی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای محمدرضا صالحی به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی اکبر پرویزی به عنوان استاندار خراسان جنوبی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۵ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سیدعلی اکبر پرویزی به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری