چهارشنبه, 14 خرداد 1399

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲)

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ 

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۲) مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات

منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۸۶۹۸/۱۱ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانعتولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر شده درشنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

 

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.