سه شنبه, 08 بهمن 1398

 

رأی شماره ۲۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 6 بهمن 98

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: «از زمان تصویب این قانون،مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط...» است. با توجه به این که حکم تبصره مذکوراطلاقدارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول(آراء مهلت دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز

آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در 6 بهمن 98

 

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۲ـ واحد اداری: واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که به منظور انجام وظایف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ایجاد می شوند.

۳ـ واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه های اجرایی که وظیفه تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را برعهده دارند. مانند مدارس، مراکز بهداشتی ـ درمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ورزشگاه ها.

۴ـ مجتمع اداری: اجتماع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان در یک یا چند ساختمان یک یا چند طبقه در یک مکان واحد.

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

منتشر شده در 6 بهمن 98

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ .

۲ ـ طرح: طرح های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشـگاهی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون.

۳ـ مجوز: مجوز موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.

۴ـ شرکت مجری طرح: شرکت موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون.

۵ ـ نفت: نفت خام و میعانات گازی.

۶ ـ تنفس خوراک: اعطای خوراک موضوع بند (ت) ماده (۱) قانون.