سه شنبه, 17 تیر 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

الف ـ مرکز دهستان زرینه‌رود بخش مرکزی شهرستان میاندوآب استان آذربایجان‌غربی، به روستای ساتلمیش محمدلو تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان میاندوآب، دهستان مظفرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ مظفرآباد ۲ـ دوه‌چی ۳ـ قرمزخلیفه‌ علیا ۴ـ قرمزخلیفه‌ سفلی ۵ ـ جارچلو ۶ ـ قدرت‌کندی ۷ـ ساتلمیش محمد‌آباد ۸ ـ کوسه‌لر سفلی ۹ـ کوسه‌لر علیا ۱۰ـ حسن‌آباد  ۱۱ـ قره‌تپه۱۲ـ حاجی ‌بهزاد ۱۳ـ جعفرآباد.

پ ـ روستای مظفرآباد به عنوان مرکز دهستان مظفرآباد

ت ـ در شهرستان میاندوآب، بخش بکتاش از ترکیب دهستان‌های مظفرآباد و زرینه‌رود ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای بکتاش به عنوان مرکز بخش بکتاش تعیین می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

الف ـ دهستان حشمتیه به مرکزیت روستای حشمتیه از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایجاد می شود:

۱ـ حشمتیه ۲ـ دیش­دیش ۳ـ عصمت آباد ۴ـ حسین آباد ۵ ـ جهان آباد ۶ ـ فخر آباد
۷ـ احمدآباد ۸ ـ حصارآباد ۹ـ کلاته قنبر ۱۰ـ نوبهار ۱۱ـ عزیزیه ۱۲ـ ابراهیم آباد ۱۳ـ جنت آباد ۱۴ـ چاه شماره دو جهان آباد ۱۵ ـ چاه عمیق شماره دو قربان مردای ۱۶ ـ مزرعه رحیمیان۱۷ـ رباط کلاته.

ب ـ بخش اسحاق آباد به مرکزیت روستای اسحق آباد از ترکیب دهستان های اسحاق آباد و حشمتیه در شهرستان نیشابور ایجاد می شود.

پ ـ شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر قدمگاه از ترکیب بخش های زیر ایجاد می شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر خرو شامل دهستان های زبرخان و اردغش.

۲ـ بخش اسحاق آباد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ بخش شامکان به مرکزیت روستای شامکان از ترکیب دهستان‏های شامکان و ربع شامات در تابعیت شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایجاد می‏شود.

ب ـ شهرستان ششتمد به مرکزیت شهر ششتمد از ترکیب بخش‏های زیر ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های بیهق و تکاب‏کوه‏میش

۲ـ بخش شامکان

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری