رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۱ خرداد ۱۳۹۸

با عنایت به اینکه مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده

رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹/۹/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

اولاًهر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها  به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری

رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

الف:تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲  قانون مدیریت خدمات کشوری  با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور)

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

بر مبنای مواد ۲، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی بوده

رأی شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره ۹۴۰۴۰ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مطابق مواد ۶ و ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی‌شود، همچنین به موجب مواد ۲۲ و ۲۳ آیین دادرسی

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکه هرگونه اعمال محدودیت برای فعالیت های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم مجوز قانونی است و از آنجا که در قوانین مربوط محدودیتی برای تأسیس آزمایشگاه در قالب سایر شرکت ها

رأی شماره ۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق تبصره۳ ماده۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۱موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۱۸۲/ت/۵۲۸۰۷هـ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران

بر اساس ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۲و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکه تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و در این پرونده مطابق جزء ۲ بند (الف) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رأی شماره۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه  اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر می‌شود و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ همین آیین‌نامه

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب

رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۴/۰۵/۲۰۱/۲/۴۶۰۱۱ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مطابق تبصره ۴ از ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال ۱۳۹۰ مقرر شده، چنان چه از کارکنان وظیفه در حین خدمت به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند ضمن شناسایی وی از سایر سربازان جدا نموده

تصویب‌نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه­ یافته برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۹۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نظر به اینکه مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی رایگان است و با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۴ قانون تنظیم

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت رییس ­جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: