سه شنبه, 08 بهمن 1398

 

مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

(مصوب جلسه ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 6 بهمن 98

«تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:

تبصره۱ـ تشکیل دانشگاه علوم پزشکی استانی جدید منوط به تشکیل استان جدید است. در موارد خاص تشکیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی مستقل در استان‌های موجود، منوط به تأمین استانداردهای اعتباربخشی مصوب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و همچنین تحصیل شرایط تعیین‌شده براساس شاخص‌های جمعیتی و شاخص‌های مساحتی مصوب این شورا می‌باشد. این موارد بعد از تصویب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ خواهدشد».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگیدر هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(مصوب جلسه ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در 6 بهمن 98

در اجرای بند ۵ مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به تبصره۲ این مصوبه، آقایان دکتر علی‌اکبر ولایتی و حجة ‌الاسلام والمسلمین محسن قمی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابقاء می‌شوند».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی

منتشر شده در 5 بهمن 98

با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ ‏، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ دادگاهها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آنرا تعیین ودر صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندانها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی باشد را فوراً به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.