پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است

منتشر شده در 28 فروردین99

با توجه به اینکه اولاً: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده است، لیکن به‌موجب ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱۰۰% سهمیه استخدامی در مناطق محروم به بومیان آن منطقه قابل اختصاص است و این امر به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیأت عمومی مغایر قانون شناخته نشده است، لذا با عنایت به مراتب فوق و به تبعیت از آراء پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مقرره مورد شکایت صرفاً در مورد غیرمناطق محروم، به علت مغایرت با  بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی و اصل برابری فرصتها و ماده۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است

منتشر شده در 28 فروردین 99

بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱قانون کار ، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد. برهمین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۸/۱۴۳۸۰/۵۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که مأمور خدمت می شوند برعهده سازمان تأمین اجتماعی است

منتشر شده در 28 فروردین 99

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با عنایت به اینکه به موجب بند(۲) هزار و دویست و بیست و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده جهت ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت پاداش خدمت کارکنانی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه مطرح می شوند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: الف) برای افرادی که از صندوق تأمین اجتماعی به شرکتها و مؤسسات تابعه مأمور بوده اند و حکم بازنشستگی آنان صادر شده است با رعایت «شرایط احراز» و حسب نظر مدیرعامل صندوق پست همتراز(حداقل رئیس اداره و حداکثر معاون مدیرکل) لحاظ گردد، مشروط بر اینکه پست فرد مذکور در شرکت به هنگام بازنشستگی حداقل هم سطح با دو پست مذکور باشد. ب) برای افرادی که از این پس بازنشسته خواهند شد صندوق مکلف است حداقل یک ماه قبل از بازنشستگی نسبت به اعلام پایان مأموریت ایشان اقدام و حسب ضوابط پست سازمانی تعیین و بر مبنای آن بازنشسته نماید. بنابراین پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی مأمور خدمت می شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و آراء شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که پرداخت پاداش پایان خدمت وظیفه سازمان تأمین اجتماعی دانسته و در این حد، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی