پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشر شده در 25 فروردین 99

ماده۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری

و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال
۱۳۹۹، پانزده درصد (۱۵%) نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و هشت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸) ریال کمتر نخواهد بود.

ماده۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد و پنجاه (۷۵۰ر۱۵۲ر۱۸) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تصویبنامه در خصوص اجرای پوشش بیمهای داروی ماسیتنتاناز ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان در درمان پرفشاری اولیه ریوی با رعایت راهنمای طبابت بالینی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%) از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویبنامه در خصوص جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع توسط سازمان بیمه سلامت ایران

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور

و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (
۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است به منظور جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع که مددجویان شهرهای با بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را پوشش می‌دهند، در صورت رعایت نظام ارجاع، هزینه‌های معاینه (ویزیت) تا سقف تعرفه بخش خصوصی را علاوه بر انجام تعهدات خود به عنوان بیمه‌گر به پزشکان عمومی ذی­ربط از محل اعتبار برنامه بیمه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) در ذیل ردیف‌های بودجه سازمان بیمه سلامت ایران در سقف اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری