پنج شنبه, 23 مرداد 1399

 

تصویبنامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل به صورت دو کا

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور

و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (
۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

اسناد پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل که مطابق تفاهم‌نامه دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با تعرفه دولتی فعالیت می‌کنند، توسط سازمان­های بیمه‌گر پایه در هر دو محل فعالیت به‌صورت دو کا محاسبه و پرداخت شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت اسناد ارسالی جابجایی پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی در مناطق محروم به صورت دو کا

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور

و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (
۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

در صورت جا به جایی پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به‌مناطق محروم مورد تأیید هیأت وزیران با کسب مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراکز تابع دانشگاه­های علوم پزشکی همچنان تمام وقت محسوب می‌شوند و اسناد ارسالی از هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

تصویبنامه در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجارهبهای اماکنو فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصیبه منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

منتشر شده در 25 فروردین 99

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۹۲۱۰۰/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره­بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی فوق­الذکر یا افزایش دوره بهره­برداری حسب شرایط و چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی­ربط  در آن وزارتخانه اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری