اصلاح تبصره (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در تبصره (۳) مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵، واژه «بیشتر» به صورت واژه «کمتر» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی