اصلاح عناوین طرح‌های موضوع ردیف‌های (۴ـ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷)

جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸

منتشر شده در چهارشنبه،۳۰ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه در عناوین طرح ­های موضوع ردیف‌های (۴ ـ ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ عبارت‌های «تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی

و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی»، «ساختمان شبکه آبیاری و زه کشی قلعه چای»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تبریز»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب آذرشهر»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر ارومیه»، «تکمیل و اتمام (۱۷) طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهری (یک ساله) و شهر تویسرکان» و «حفاظت، پایش و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر»، به ترتیب به صورت عبارت‌های «طرح تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی»، «شبکه قلعه چای عجب‌شیر»، «مطالعه و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تبریز»، «مطالعه و ایجاد تأسیسات فاضلاب آذرشهر»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب ارومیه»، «تکمیل و اتمام (۱۷) طرح فاضلاب شهری» و «حفاظت و احیای تالاب‌های در معرض خطر کشور» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی