تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای علیرضا رزم‌حسینی  به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری