الحاق جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲)قانون برگزاری مناقصات

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ دی ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۰۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین ­نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می ­شود:

۱۳ـ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری