آیین‏ نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ دی ۱۳۹۷

شورای عالی فضای مجازی در جلسه شماره پنجاه و چهار مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ «آیین‏ نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی» را که توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت

ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‏ های اجرایی ذیربط تدوین شده به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ تعاریف:

۱ ـ۱ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‏ های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ؛

۱ـ۲ـ موارد پنج‏گانه: شناسایی و احصاء خدمت، استعلام، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی مربوط به فرایندهای بین دستگاهی؛

۱ـ۳ـ پایگاه ‏های اطلاعاتی پایه: کلیه پایگاه‏ های داده و اطلاعاتی که داده و اطلاعات آن‏ها برای احراز هویت اشخاص، دارایی‏ های منقول و غیرمنقول، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و علمی و صحت تبادل اطلاعات پولی، مالی و سرمایه‏ ای ضروری است؛ پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور، پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور (SDI )، پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، از مصادیق این پایگاه ‏های اطلاعاتی پایه هستند؛

۱ـ۴ـ سند: هر نوع نوشته رسمی یا غیررسمی که در قوانین و مقررات جاری کشور شناسایی شده و یا هر سند الکترونیکی که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ماده۲ـ کلیه اطلاعات موارد پنج‏‏ گانه در قالب شناسنامه های فنی (شناسنامه خدمت، شناسنامه داده و شناسنامه سامانه‏ های اطلاعاتی) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصاء و به تأیید کارگروه تعامل‏پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده۶ این آیین ‏نامه می‏رسد.

تبصره۱: شناسنامه‌های فنی مربوط به مجوزهای کسب‌وکار صادره توسط دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دبیرخانه هیأت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تنظیم شود؛

تبصره۲: هرگونه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه های فنی فاقد اعتبار است.

ماده۳ـ تبادل اطلاعات و استعلامات موضوع این آیین‏نامه، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) موضوع تبصره «۲» بند «ث» ماده۶۷ قانون برنامه پنج‏ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و مطابق با دستورالعمل‏ های صادره انجام خواهد شد.

تبصره۱: نوع اطلاعات و سامانه ‏های اطلاعاتی دارای طبقه‏ بندی از شمول این ماده مستثنی هستند. موارد استثناء توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده۶ این آیین ‏نامه تعیین می شوند؛

تبصره۲: کلیه درخواست‌های استعلام (و نه پاسخ آن‌ها) باید برای مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل رهگیری و پیگیری باشد؛

تبصره۳: با رعایت الزامات حمایت از حقوق افراد موضوع داده، برخی استعلام‌های دارای کاربرد عام، با تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تأیید مرکز ملی فضای مجازی، به شیوه پخش عمومی در دسترس دستگاه‌های اجرایی ذینفع قرار می‌گیرد تا از استعلام‌های تکراری مشابه و انبوه جلوگیری شود.

تبصره۴: استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رایگان انجام می‌پذیرد. دستگاه ‏های اجرایی، هزینه‏ های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‏بینی و سازمان برنامه ‏و‏بودجه کشور، در موافقت‏ن امه‏ های متبادله، هزینه ‏های مرتبط را پیش‏بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

ماده۴ـ تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‏های مرتبط با قوه ‏قضاییه و سازمان‏ها و مراکز تابعه آن، می‌تواند از طریق مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه که از طریق کانال امن به مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) متصل است، انجام شود.

ماده۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه­ های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلام ­های مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس ‌از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده و تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.

ماده۶ ـ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ذیل مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس کارگروه)، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کارگروه‌های ۱۴گانه خوشه‌های خدمات (موضوع ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی فناوری اطلاعات) به‌تناسب موضوع و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، دستگاه­های مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) و مقصد (بهره‏بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد و دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

۶ ـ ۱ـ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه های فنی؛

۶ ـ ۴ـ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل شده توسط دستگاه ‏های اجرایی؛

۶ ـ ۳ـ استعلامات و نحوه دسترسی به آن‏ها؛

۶ ـ ۴ـ تعیین دادگان[۱] برای دولت الکترونیک؛

۶ ـ ۵ ـ تدوین توافق نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛

۶ ـ ۶ ـ تأیید درخواست استمهال دستگاه های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛

۶ ـ۷ـ تعیین مدل پیاده سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛

۶ ـ ۸ ـ به‏روزرسانی فهرست پایگاه‏ های اطلاعاتی پایه؛

۶ ـ ۹ـ تدوین دستورالعمل ‏های اجرایی مورد نیاز.

ماده۷ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای این آیین‌نامه، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری است. برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع تصمیم­ گیری خواهد بود.

ماده۸ ـ معاونت حقوقی ریاست‏ جمهوری ظرف مدت سه ماه نسبت به تنقیح و حسب مورد نسخ کلیه مواد مغایر با این آیین‌نامه در تصمیم‏ نامه‌ها، مقررات، بخشنامه‌ها و مصوبات قبلی، از طریق مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.