دوشنبه, 23 تیر 1399

 

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ـ به استناد بند۳ شق ب ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، حجج‌اسلام‌والمسلمین آقایان محمد محمدیان، حمید پارسانیا، محمود محمدی‌عراقی و محسن قمی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور انتخاب می‌شوند.»

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی