دوشنبه, 23 تیر 1399

 

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکووزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

در ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱، عبارت «یک صد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال» به عبارت «سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳) ریال» و عبارت «یک صد هزار سهم» به عبارت «سیزده میلیون سهم» اصلاح می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری