چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

تصویبنامه در خصوص جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع توسط سازمان بیمه سلامت ایران

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور

و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (
۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است به منظور جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع که مددجویان شهرهای با بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را پوشش می‌دهند، در صورت رعایت نظام ارجاع، هزینه‌های معاینه (ویزیت) تا سقف تعرفه بخش خصوصی را علاوه بر انجام تعهدات خود به عنوان بیمه‌گر به پزشکان عمومی ذی­ربط از محل اعتبار برنامه بیمه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) در ذیل ردیف‌های بودجه سازمان بیمه سلامت ایران در سقف اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری