چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

تصویبنامه در خصوص اجرای پوشش بیمهای داروی ماسیتنتاناز ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشر شده در 25 فروردین 99

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان در درمان پرفشاری اولیه ریوی با رعایت راهنمای طبابت بالینی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%) از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری