چهارشنبه, 14 خرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

الف ـ دهستان حشمتیه به مرکزیت روستای حشمتیه از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایجاد می شود:

۱ـ حشمتیه ۲ـ دیش­دیش ۳ـ عصمت آباد ۴ـ حسین آباد ۵ ـ جهان آباد ۶ ـ فخر آباد
۷ـ احمدآباد ۸ ـ حصارآباد ۹ـ کلاته قنبر ۱۰ـ نوبهار ۱۱ـ عزیزیه ۱۲ـ ابراهیم آباد ۱۳ـ جنت آباد ۱۴ـ چاه شماره دو جهان آباد ۱۵ ـ چاه عمیق شماره دو قربان مردای ۱۶ ـ مزرعه رحیمیان۱۷ـ رباط کلاته.

ب ـ بخش اسحاق آباد به مرکزیت روستای اسحق آباد از ترکیب دهستان های اسحاق آباد و حشمتیه در شهرستان نیشابور ایجاد می شود.

پ ـ شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر قدمگاه از ترکیب بخش های زیر ایجاد می شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر خرو شامل دهستان های زبرخان و اردغش.

۲ـ بخش اسحاق آباد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری