چهارشنبه, 14 خرداد 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی

منتشر شده در 31 اردیبهشت 99

الف ـ مرکز دهستان زرینه‌رود بخش مرکزی شهرستان میاندوآب استان آذربایجان‌غربی، به روستای ساتلمیش محمدلو تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان میاندوآب، دهستان مظفرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ مظفرآباد ۲ـ دوه‌چی ۳ـ قرمزخلیفه‌ علیا ۴ـ قرمزخلیفه‌ سفلی ۵ ـ جارچلو ۶ ـ قدرت‌کندی ۷ـ ساتلمیش محمد‌آباد ۸ ـ کوسه‌لر سفلی ۹ـ کوسه‌لر علیا ۱۰ـ حسن‌آباد  ۱۱ـ قره‌تپه۱۲ـ حاجی ‌بهزاد ۱۳ـ جعفرآباد.

پ ـ روستای مظفرآباد به عنوان مرکز دهستان مظفرآباد

ت ـ در شهرستان میاندوآب، بخش بکتاش از ترکیب دهستان‌های مظفرآباد و زرینه‌رود ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای بکتاش به عنوان مرکز بخش بکتاش تعیین می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری